นโยบายการคืนสินค้า

นโยบายการคืนเงินและเปลี่ยนสินค้าลูกค้าสามารถขอคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
1.สินค้าที่ได้รับคุณภาพไม่ตรงตามจริง
2.สินค้าที่ได้รับเกิดความชำรุดเสียหายจากกระบวนการจัดส่ง 
3.สินค้าที่ได้รับเกิดความเสียหายจากกระบวนการผลิต
4.สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามที่ลูกค้าสั่งซื้อ
5.การจัดส่งสินค้าล่าช้าเกินกำหนด

เงื่อนไขการคืนสินค้า

1.สินค้าที่สั่งซื้อจากไอเท็มสยาม สามารถคืนสินค้าได้ภายในระยะเวลา7วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า   โดยลูกค้าจะต้องส่งสินค้ากลับคืนมาที่ ITEMSIAM.COM  ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืนเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่ต้องการคืนสินค้า
2.สินค้าที่ส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์  ไม่ชำรุดเสียหาย และมีอุปกรณ์ครบถ้วนถูกต้อง  และไม่มีรอยขีดข่วน ไม่มีรอยแตกหักชำรุดอันเกิดขึ้นจากการกระทำ
3.ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นรุ่นอื่นได้ในประเภทหรือหมวดหมู่เดียวกัน และหากสินค้านั้นมีราคาแพงกว่า ลูกค้าจะต้องชำระเงินส่วนต่างของราคาสินค้า
4.ภายหลังได้รับสินค้า ITEMSIAM จะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของสินค้า และทำการเปลี่ยนสินค้า หรือ คืนเงิน ภายในระยะเวลา3วันทำการ (ไม่นับวันหยุด)   
5.เราสววนสิทธิ์ไม่คืนเงิน หรือเปลี่ยนสินค้า กรณีสินค้าที่ซื้อไปมีการใช้งานจากลูกค้าแล้วและเกิดความเสียหายขึ้นจากการใช้งาน


บริษัทสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงิน,หรือเปลี่ยนสินค้า ตามนโยบายด้านล่างนี้

การปฏิเสธการคืนสินค้า
1.เรางวนสิทธ์ในการเปลี่ยนคืนสินค้าที่ซื้อจาก ITEMSIAM เท่านั้น สินค้าที่ซื้อจากที่อื่นไม่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนหรือส่งคืนได้ หากตรวจพบจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย
2.เราสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน หรือ เปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิดและมีการจัดส่งสินค้าแล้ว,(กรณีที่ลูกค้าซื้อผิดแต่ยังไม่มีการจัดส่งลูกค้าสามารถ แจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อและสามารถขอเปลี่ยนรายการสินค้าได้ ภายในวันที่สั่งซื้อไม่เกินเที่ยงคืน.)
3.เราสงวนสิทธิ์เปลี่ยนสินค้าในประเภทเดียวกันเท่านั้น เช่นเมื่อลูกค้าซื้อสิินค้าประเภทแหวน ก็สามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นแหวนแบบอื่นๆได้ แต่ไม่สามารถขอเปลี่ยนสินค้าเป็นประเภทอื่นเช่น สร้อย หรืออื่นๆได้
4.เราสงวนสิทธิที่จะไม่คืนเงิน หรือเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่สินค้าที่นำมาคืน เกิดความเสียหายจากการใช้งานของผู้ใช้ หรือเกิดความเสียหายจากการกระทำโดยเจตนาของผู้ใช้
5.เราสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิดขนาด หรือผิดรุ่น หรือ ผิดประเภท เว้นไว้แต่จะได้ตกลงกับผู้ขายล่วงหน้า