เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์ไอเท็มสยาม

เราคือผู้จำหน่ายสินค้าหัตถกรรมงานฝีมือ ที่สืบทอดจากวัฒนธรรมและประเพณีไทย โดยมุ่งหวังที่จะอนุรักษ์และสืบสานงานฝีมือของคนไทย ตลอดจนศิลปะและประเพณีวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่ รวมไปถึงการเผยแพร่และส่งออกสินค้าของไทยไปสู่ผู้คนทั้งในและนอกประเทศ เรามุ่งมั่นที่จะสรรหาสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้า โดยมุ่งเน้นสิค้าที่เป็นงานศิลปะควรค่าแก่การรักษา


ตลอดจนงานฝีมือจากลุ่มชาวบ้าน ในชุมชนต่างๆ  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างเสริมรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าในระดับชุมชน และเป็นการเผยแพร่งานหัตถกรรม และศิลปะวัฒนธรรมไทย ให้เป็นที่รู้จัก